Препоръки

1. Използвайте градски транспорт, колело или споделено пътуване за придвижване в града. Ходете повече пеша и ползвайте автомобила си в града само в краен случай.
2. Поддържайте автомобила си в изправност, не премахвайте катализаторите.
3. Не използвайте ниско качествено твърдо гориво за отопление.
4. Абсолютно недопустимо е изгарянето на найлон, гуми и всякакви пластмаси в печките – горенето превръща тези изкуствени материали в изключително токсични вещества, които се натрупват в околната среда и водят до множество здравни последици, сред които ракови заболявания, проблеми на репродуктивното здраве, сърдечно-съдови проблеми, проблеми с развитието на нервната система и др.
5. Препоръчваме използване само на сертифицирани горива за отопление на уязвимите домакинства, на които се предоставят енергийни помощи. Промяна трябва да има и чрез предоставяне на възможност на енергийно бедните да избират, да получават подкрепа за енергийно ефективни мерки за домовете си чрез топлоизолация, подпомагане при закупуване на съвременни, високо ефективни печки, произведени от български фирми, които ще намалят замърсяването на въздуха и другите негативни ефекти.
6. Ако наистина нямате избор и не можете да си позволите да преминете към по-чисто отопление, използвайте само суха дървесина – т.е. дърва, които са сушени в продължение на две лета, и които се съхраняват на сухо под навес. Търговците на дърва най-често имат интерес да продават мокра и тежка дървесина, така че задачата и отговорността за качеството на горивата остава по-скоро на ваш гръб. Все пак знайте, че ако изсушите дървата, освен здравни ще имате и преки финансови ползи – по-добро и пълно изгаряне в печката, т.е. повече топлина; и по-малко пепел накрая.
7. Ако имате възможност сменете автомобила си електрически.
8. Заменете старата си печка с нова с ниски емисионни фактори.
9. За да имат траен ефект мерките за подпомагане на енергийно бедните е необходимо да се подпомагат домакинствата чрез закупуване на ефективни системи за отопление, използващи по-чисти горива – високоефективно котли на биомаса, високоефективни термопомпи, рекуператори, които оползотворяват отпадна топлина.
10. Преминете към използване на ВЕИ за отопление/охлаждане и за нуждите ви от електричество.
11. Изолирайте жилището си, така ще намалите енергията, която използвате и съответните вредни емисии във въздуха свързани с нейното производство.
12. Съчетаването на по-ефективни отоплителни системи и саниране на жилищата на уязвимите групи ще позволи много по-ефективно използване на средствата за подпомагане на енергийно бедните. (вж. Примерна схема за енергийно подпомагане)
13. В никакъв случай средства не трябва да се инвестират в скъпоструващи филтри за комините на домакинствата, които в момента се спрягат като решение. Много по-изгодно и ефективно е инвестиране в енергийно ефективно отопление.
14. Направете енергиен одит на жилището си, за да сте наясно какви мерки може да предприемете за повишаване на енергийната ефективност.
Примерна схема за енергийно подпомагане:

Съчетаването на по-ефективни отоплителни системи и саниране на жилищата на уязвимите групи ще позволи много по-ефективно използване на средствата за подпомагане на енергийно бедните. Такава програма няма да се случи за година или две, но ако си поставим времеви хоризонт за премахване или намаляване на енергийните помощи за около 27 000 домакинства годишно в замяна на прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в домовете им. Така в края на 10 годишния период ще имаме реално решаване на проблема с най-тежките случаи на енергийна бедност у нас.

Ето съвсем схематично как виждаме изпълнението на една такава схема:

Ако имаме програма, която цели въвеждане на енергийно ефективно отопление за 27 000 домакинства годишно, а необходимата инвестиция на жилище е в порядъка на 2000 лева, това означава инвестиции от максимум 54 млн. лв. годишно (без да включваме средствата за управление на такава програма); Към момента има 60 млн. евро в Ос 5 на ОП Околна среда, достъпни до 2020г15. Средствата са предвидени за инвестиране в намалени емисии от обществен транспорт и в намаление на емисиите от битовото отопление. В никакъв случай тези средства не трябва да се инвестират в скъпоструващи филтри за комините на домакинствата, които в момента се спрягат като решение. Много по-изгодно и ефективно е инвестиране в енергийно ефективно отопление. Ако към схема за подмяна на системите за битово отопление се насочат 55 млн. евро от разполагаемите средства, ще осигурим 16 млн. евро или 32 млн. лева на година. Това са половината от нужните инвестиционни средства. Като след 2020 г. може да се разчита отново на средства по линия на бюджета на ЕС; Ако 27 000 хиляди домакинства бъдат откачени от зависимостта си към замърсяващо и неефективно отопление, дори да не им бъдат изцяло спрени помощите, а само съкратени наполовина (новите системи за отопление могат да са до 3 пъти по-ефективни), ще имаме акумулираща икономия от субсидии по 4.5 млн. лева годишно. Това са 45 млн. лева икономии към 10-тата година или почти целия необходим инвестиционен ресурс. Остава да се помисли за финансирането на управлението на схемата, което би трябвало да влезе в порядъка до 12% от стойността на схемата максимум.