Общи условия

 • Този калкулатор показва връзката между замърсяването на въздуха с даден замърсител, евентуалните здравни ефекти и действията, които може да предприемете ако сте сред засегнатите групи. Стойностите, здравните ефекти и препоръките се отнасят за излагане на дадена концентрация и зависят от периода на измерване и съответния замърсител.
 • Калкулаторът е базиран на методиката за изчисляване на „Индекс на качеството на въздуха“ (AQI) разработен от американската Агенция по околна среда[1]. Индексът отчита качеството на въздуха осреднено за 24 часа, т.е. качеството на въздуха за предишния ден. Индексът представлява най-високата стойност пресметната за всеки отделен замърсител – озон, ФПЧ 2,5 и 10, въглероден оксид, серен диоксид и азотен диоксид. При наличие на данни само за един замърсител то индексът се пресмята само за него. Числената стойност на индекса (0-500), която се показва в оригиналния вариант, не е равна на въведената концентрацията на даден замърсител, въпреки че зависи от нея. Нагледно връзката между индекс и концентрация може да видите на http://aqicn.org/calculator (информацията е на английски). В зависимост от стойността си индексът попада в една от шест категории за качество на въздуха. За всяка категория и замърсител се извеждат потенциално засегнатите групи, евентуалните здравни ефекти и препоръките за действие. Нашият калкулатор работи по идентичен начин с една съществена разлика.
 • За разлика от индекса нашият калкулатор показва въведената концентрация, а не изчисления индекс (AQI). Това е направено защото смятаме, че за потребителя е важно да може да прави лесна връзка между измерена концентрация, потенциални здравни ефекти и мерки, които да предприеме. Официалната методика за изчисляване и докладване на индекса AQI може да намерите на http://www.epa.gov/airnow/aqi-technical-assistance-document-may2016.pdf
 • Стойностите, потенциалните здравни ефекти и препоръките за ФПЧ2,5/10 се отнасят за излагане на дадена концентрация в рамките на 24 часа. За да се отчетат ефектите от излагане за по-кратък период от 1 или няколко часа е необходимо да се използва метод като NowCast[2] или друг подобен, за което се изисква наличието на почасови данни за замърсяването. Настоящият калкулатор не може да предложи тази функционалност поради отказа на някои български институции да публикуват такива данни в реално време и във формат удобен за машинно четене.
 • [1] https://www.airnow.gov/index.cfm?action=resources.conc_aqi_calc
  [2] https://www3.epa.gov/airnow/aqicalctest/nowcast.htm


  За контакт

  За въпроси, коментари и препоръки свързани с калкулатора и СМОГ пишете на info[@]zazemiata.org