Фини прахови частици 2.5
Фини прахови частици 10
Озон
Серен диоксид
Азотен диоксид
Въглероден оксид

ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД

mg/m3

Моля, въведете стойност на концентрацията на въглероден оксид. Калкулаторът ще я отчете като осреднена 8-часова стойност. Пределно допустимата концентрация за 8 часа е 10 mg/m3 (норма за опазване на човешкото здраве) измерена в рамките на денонощието. Забележка: Въведената концентрация и индексът за качество на въздуха са различни величини и стойностите им не са сравними.


Забележка: * Индекс за Качеството на Въздуха 100 за въглероден оксид съответства на ниво от 9 частици на милион (осреднено за 8 часа).

Какво е въглероден оксид?

Въглеродният оксид е безцветен газ без миризма. Образува се, когато въглеродът в горивата не изгаря напълно. Изгорелите газове от превозните средства предизвикват около 75% от емисиите на въглероден оксид в национален мащаб и до 95% в градовете. Други източници са изгарянето на горива в промишлените процеси и естествени източници като горските пожари. Обикновено при студено време нивата на въглероден оксид са най-високи, защото ниските температури са причина за по-непълно изгаряне и причиняват инверсии, които задържат замърсителите близо до земната повърхност.

Какви са последствията за здравето и кой е изложен на най-висок риск?

Въглеродният оксид прониква в кръвообращението през белите дробове и се свързва с хемоглобина, веществото в кръвта, което доставя кислород на клетките. Той намалява количеството кислород, достигащ до човешките органи и тъкани.
  • Изложени на най-висок риск са хората със сърдечносъдови заболявания, като болести на коронарната артерия. Когато са изложени на въздействието на въглероден оксид, те може да изпитат болки в гърдите и други сърдечносъдови симптоми, особено при физически натоварвания.
  • Хора с недоравита или увредена сърдечносъдова и респираторна система (например такива с намалена сърдечна дейност, мозъчно-съдово заболяване, анемия или хронично обструктивно белодробно заболяване), както и малки бебета и ембриони, също могат да бъдат изложени на висок риск от замърсяване с въглероден оксид.

Стойност на индекса за качеството на въздуха Действия за защита на вашето здраве от въглероден оксид
Добро
0-50
Никакви
Умерено
51-100*
Никакви
Нездравословно за чувствителни групи
101-150
Хората със сърдечни заболявания, като ангина пекторис (стенокардия), трябва да намалят тежките натоварвания и да избягват източници на въглероден оксид, като например интензивния трафик.
Нездравасловно
151-200
Хората със сърдечни заболявания, като ангина пекторис (стенокардия), трябва да намалят умерените натоварвания и да избягват източници на въглероден оксид, като например интензивния трафик.
Много нездравословно
201-300
Хората със сърдечни заболявания, като ангина пекторис (стенокардия), трябва да избягват натоварвания и източници на въглероден оксид, като например интензивния трафик.
Опасно
301-500
Хората със сърдечни заболявания, като ангина пекторис (стенокардия), трябва да избягват натоварвания и източници на въглероден оксид, като например интензивния трафик. Всички останали трябва да намалят тежките натоварвания.